Privacyverklaring voor medewerkers van klanten / leveranciers / dienstverleners

Verantwoordelijke

Heeft u als particulier of werknemer van een bedrijf een product of dienst bij ons gekocht, gehuurd of dergelijke, of aan ons verkocht, verhuurd, geadviseerd of dergelijke, dan verzamelen wij uw persoonlijke gegevens, slaan deze op en verwerken deze.

HellermannTyton B.V. Vanadiumweg 11-c, NL-3812 PX  Amersfoort, Nederland is de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens en daarmee verantwoordelijk voor de verwerking volgens de geldende wetten en bepalingen voor gegevensbescherming.

Neem bij vragen over uw persoonsgegevens contact op met onze functionaris gegevensbescherming:

Rik Vroege
Tel.: +31 (0) 33 4600690
Vanadiumweg 11-c, NL-3812 PX  Amersfoort, Nederland
E-mail: AVG@HellermannTyton.nl

Betrokken categorieën persoonsgegevens

De hierna genoemde categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Wij wijzen u erop, dat niet noodzakelijkerwijs alle van de hier opgesomde persoonsgegevens worden verwerkt. Deze blijven niet beperkt tot de onder de afzonderlijke categorieën genoemde voorbeelden.

Contactgegevens, bijv. naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer

Bedrijfsgegevens, bijv. naam van de onderneming, functie, land
IT-gerelateerde gegevens, bijv. gebruikers-ID, wachtwoorden, aanmeldgegevens alsmede gegevens en protocollen over uw gebruik van IT-toepassingen of -diensten van HellermannTyton
Financiële gegevens, bijv. krediet- of betalingsinformatie, bankgegevens
Contractgegevens, bijv. orders, contracten en alle andere overeenkomsten tussen u en ons

Wettelijke grondslag en doeleinden van de verwerking

Wettelijke grondslag
We kunnen wettelijk verplicht zijn, om bijvoorbeeld transacties aan autoriteiten te melden en moeten uw persoonlijke gegevens voor dit doel verwerken.

Contractuele verplichting
We kunnen ertoe verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor het uitvoeren van een opdracht of een servicecontract, ondertekend door u of uw werkgever.

Rechtmatige belangen
Onze rechtmatige belangen omvatten o.a. het beheer van de zakelijke relatie met het doel om contracten te vervullen die van invloed zijn op u of uw werkgever, en/of het sluiten van een overeenkomst met u of uw werkgever.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor communicatie met u of uw werkgever, voor het beheer van de zakelijke relatie, voor de uitvoering van contracten die u of uw werkgever betreffen en/of voor het sluiten van een overeenkomst met u of uw werkgever.

Als u een medewerker van een klant bent, dan is ook het volgende lid van toepassing:
In uitzonderingsgevallen en alleen als er geen andere wettelijke grondslag van toepassing is, vragen we om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. U kunt uw toestemming altijd weer herroepen. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatige verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand de herroeping.

Reclameboodschappen en marketingdoeleinden
Bijvoorbeeld het verzenden van onze periodieke nieuwsbrieven, promotiemateriaal, uitnodigingen voor door ons, of door bedrijven waarmee we samenwerken georganiseerde evenementen.

Klantonderzoeken
Bijvoorbeeld enquêtes over klanttevredenheid

Herkomst van persoonsgegevens

Wij ontvangen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of uw werkgever.

Doorgeven van persoonsgegevens

Als dit nodig is voor het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig de doeleinden van de verwerking, zullen we uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven binnen de HellermannTyton-groep (LINK) of aan externe partijen. Daartoe behoren ook ondernemingen buiten de Europese Unie of de Europese Economische ruimte. Natuurlijk overtuigen wij onszelf ervan dat de ontvangers van gegevens voldoende waarborgen bieden voor het wettige en veilige gebruik van gegevens en zich contractueel verplichten tot het naleven van de wettelijke bepalingen.

Bovendien behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens aan derden te verstrekken als we daar volgens de wet toe verplicht zijn, door een vonnis van de bevoegde rechtbank of een beschikking van de bevoegde autoriteit, of als we er als gevolg van handelingen of nalatigheden uwerzijds toe worden gedwongen, onze rechten, ons eigendom of ons vermogen door de bevoegde autoriteiten te laten beschermen of handhaven.

Bewaartermijn

We slaan uw persoonlijke gegevens op voor de tijd die nodig is om aan onze eigen wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen. Hierbij wordt o.a. meer rekening gehouden met de duur van het contract, garantie en productgarantievereisten.

Uw privacyrechten

  • Recht op inzage (art. 15 AVG): U kunt op elk moment informatie vragen of en welke persoonlijke gegevens over u door ons worden gebruikt, voor welke doeleinden de verwerking wordt uitgevoerd, waar de gegevens vandaan kwamen, naar welke ontvangers de gegevens kunnen worden verzonden en hoe lang dergelijke gegevens bij ons worden bewaard.
  • Recht op rectificatie (art. 16 AVG): Wanneer u constateert, dat de persoonsgegevens over u niet juist zijn, kunt u altijd verzoeken om rectificatie van dergelijke gegevens. Wanneer u van mening bent dat gegevens onvolledig zijn, kunt u om aanvulling van gegevens vragen.
  • Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG): Als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens niet langer nodig is of geen toereikende wettelijke basis heeft of om een andere reden onrechtmatig is, kunt u om verwijdering van dergelijke gegevens vragen.
  • Recht op beperking van het gegevensgebruik (art. 18 AVG): In plaats van gegevens te laten verwijderen, kunt u ook om de beperking van het gegevensgebruik vragen als gegevens onrechtmatig worden gebruikt. U kunt met name om een dergelijke beperking van het gebruik van gegevens verzoeken als u de juistheid van gegevens betwist of bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van gegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) Met betrekking tot de persoonsgegevens die u zelf beschikbaar heeft gesteld en die op basis van een contract of toestemming worden verwerkt, kunt u eisen dat dergelijke informatie aan u wordt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U kunt ook vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke partij te laten sturen.
  • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): Als om redenen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, het gebruik van uw persoonlijke gegevens die wij gebruiken op basis van belangenafweging, ontoelaatbaar wordt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van de gegevens. Als uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor directe reclame, heeft u altijd een recht van bezwaar.
  • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG): Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt met name contact opnemen met de regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor uw verblijfplaats, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke schending.

Al uw verzoeken zullen door de functionaris voor gegevensbescherming worden behandeld. In veel gevallen zal een belangenafweging plaatsvinden. Vul het daarvoor bestemde aanvraagformulier in om ons een aanvraag met betrekking tot uw gegevens te sturen. U vindt het formulier via deze LINK.

Stuur het ingevulde formulier per post of per e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming: 

Rik Vroege
Tel.: +31 (0) 33 4600690
Vanadiumweg 11-c, NL-3812 PX  Amersfoort, Nederland
E-mail: AVG@HellermannTyton.nl

Vergeet niet om documenten bij te voegen die uw identiteit kunnen aantonen.

 

 

 

 

 

 

Blijf in contact!


Update: 15/02/2020 © HellermannTyton 2020